Missie en visie

*** MISSIE ***

Thuis, Strijd & Samen

De Zuidpoort is een Vereniging Waar Armen Het Woord Nemen

THUIS

De Zuidpoort is een veilige, stimulerende ontmoetingsplek voor mensen met én zonder armoede-ervaring, binnen de wijk Nieuw-Gent. De Zuidpoort investeert in een stevige en kwaliteitsvolle basiswerking die mensen sterker maakt in de strijd tegen armoede.

STRIJD

In de Zuidpoort  gaan we de strijd tegen armoede en sociale uitsluiting samen aan. We zijn een belangrijke partner voor sensibilisering, beleidsbeïnvloeding en armoedebestrijding en dit vanuit de expertise van mensen met armoede-ervaring. Onze heldere communicatie en creatieve methodes vinden we daarbij heel belangrijk en maken deel uit van onze identiteit.  

SAMEN

De Zuidpoort werkt als vrijwilligersorganisatie vanuit een open inspraakcultuur die haar draagkracht en onafhankelijkheid behoudt via een gezond financieel beleid en waarbij geïnvesteerd wordt in vrijwilligers en personeel.

Om de doelen van de Zuidpoort te realiseren werken we samen met andere verenigingen waar armen het woord nemen en andere relevante actoren binnen de brede samenleving. 

Zo draagt De Zuidpoort bij tot een rechtvaardige en solidaire samenleving waarin iedereen zoveel mogelijk kansen krijgt om als gelijkwaardige burger te participeren in de huidige maatschappij. 

*** VISIE ***

In het jaarboek armoede 2018 lezen we volgende vernieuwde definitie over armoede:

“We zien armoede als een netwerk van sociale uitsluitingen dat zich uitstrekt over meerdere gebieden van het individuele en collectieve bestaan, in die mate dat men geen leven kan leiden dat voldoet aan de menselijke waardigheid. Hierdoor ontstaat een kloof met de rest van de samenleving. Deze kloof, die in de samenleving wordt ge(re)produceerd, kan men niet op eigen kracht overbruggen.” (Raeymaeckers, Coene en Hubeau, 2018, p.24)

De Zuidpoort gaat aan de slag met deze kloof. Enerzijds versterken we mensen in hun kracht om de kloof te overbruggen. Anderzijds gaan we op zoek naar manieren om die kloof structureel te dichten.


STERKER MAKEN

Mensen in armoede worden vaak gehoord noch gezien. Hun stem is onmisbaar om de negatieve spiraal, van sociale uitsluiting, te doorbreken en om te buigen. Hun stem wil de Zuidpoort  beluisteren en versterken. De Zuidpoort gelooft immers in de kracht van mensen met armoede-ervaring. Daarom investeert ze in een stevige en kwaliteitsvolle basiswerking die mensen sterker maakt in hun strijd tegen armoede. We creëren ruimte en kansen voor ontmoeting, cultuur, vrije tijd, lotgenotencontact en nog zoveel meer. Individuele hulpverlening of materiële ondersteuning rekenen we echter niet tot onze opdracht. 


STRUCTUREEL ONRECHT

Armoede is geen eigen keuze. Armoede is een spinnenweb van problemen die zich manifesteren in verschillende levensdomeinen. Armoede is een structureel onrecht dat in stand gehouden wordt door de manier waarop de maatschappij zich organiseert. We blijven onderzoeken en aantonen hoe en waar instanties, het beleid en onze maatschappij structurele uitsluitingsmechanismen in de hand werken en in stand houden. 

Hoe gaat De Zuidpoort aan de slag om die kloof te gaan dichten?

SAMENBRENGEN EN SENSIBILISEREN

Iedereen heeft recht op een menswaardig leven. Mensen in armoede blijven daarvan verstoken. We willen mensen met armoede-ervaring samenbrengen en mensen zonder armoede-ervaring sensibiliseren over dit onrecht. 

VANUIT ARMOEDE-ERVARING

De Zuidpoort vertrekt steeds vanuit de verhalen en ervaringen van mensen met armoede-ervaring. Om samen met maatschappelijke actoren, beleidsmakers en de bredere samenleving armoede deskundig en structureel aan te pakken.

(BOVEN)LOKAAL VERANKERD

De Zuidpoort is lokaal en bovenlokaal verankerd in netwerken met andere organisaties en diensten die het bereiken van deze doelstelling versterken.

PARTICIPATIEF

Een belangrijk element in de identiteit van de De Zuidpoort is de participatieve manier van werken. De Zuidpoort stimuleert de betrokkenheid van medewerkers, vrijwilligers en deelnemers in (het beheer van) de organisatie. Ze werkt vanuit een open inspraakcultuur en actieve betrokkenheid van zoveel mogelijke, relevante, belanghebbenden.

PLURALISTISCH

De Zuidpoort is een pluralistische organisatie die zich op geen enkele manier laat leiden door één bepaalde levensbeschouwing, ideologische of politieke strekking. De Zuidpoort heeft een open, betrokken en kritische houding ten aanzien van de verschillende vormen van diversiteit in onze samenleving. Vanuit een actieve interesse voor die diverse uitgangspunten gaat De Zuidpoort steeds op zoek naar passende manieren om daarmee om te gaan. Centraal staat met elkaar praten, onszelf in vraag stellen, kritisch kunnen nadenken over onszelf en respectvol kunnen omgaan met elkaar.

ONAFHANKELIJK

De Zuidpoort streeft naar een zo onafhankelijk mogelijke besluitvorming. Daarom waakt de Zuidpoort over haar financiële draagkracht, en bewaakt haar onafhankelijkheid ten aanzien van financierende instanties: commerciële en niet-commerciële organisaties, maar ook subsidiërende overheden. Ook in de samenstelling van Raad van Bestuur, algemene vergadering en andere bestuursorganen wordt die onafhankelijkheid bewaard, met aandacht voor transparantie, maatschappelijke verantwoordelijkheid en verantwoording.

Raeymaeckers,P., Coene J., en Hubeau B., 2018. Jaarboek armoede 2018.