Missie en visie

De Zuidpoort maakt mensen sterker om samen het beleid en samenleving te veranderen omtrent armoede.

Onze missie

Als vereniging waar armen het woord nemen, onderschrijft de Zuidpoort uiteraard de zes wettelijke criteria:

1. Armen verenigen zich
2. Armen nemen het woord
3. Werken aan maatschappelijke emancipatie
4. Werken aan maatschappelijke structuren (10 grondrechten)
5. Dialoog en vorming
6. De vereniging blijft armen zoeken

Elke dag weer proberen wij dit waar te maken en tastbare vorm te geven aan wat er nodig is, willen wij inderdaad, in de praktijk, een vereniging zijn “waar armen het woord nemen” en strijdbaar werken aan een betere toekomst.

Onze visie

De Zuidpoort wil armoede en sociale uitsluiting bestrijden.
De spiraal van de armoede waarin mensen geboren worden of belanden – ongewild en onschuldig – ondermijnt de status van het mens-zijn. Onderwijs, gezondheidszorg, huisvesting, tewerkstelling, relatiebekwaamheid en gezinsleven worden aanhoudend bedreigd. Het is deze spiraal die verantwoordelijk is voor een complete sociale uitsluiting en alle toekomstperspectief voor volwassenen en vooral kinderen uitbant.
De Zuidpoort is een welzijnsschakel die werkt als een vereniging waar armen het woord nemen.
Om haar doel te bereiken

  • zoekt De Zuidpoort mensen in armoede en medestanders op en moedigt ze aan om samen te komen;
  • biedt De Zuidpoort kansen op persoonlijke ontwikkeling binnen de vereniging en naar buiten toe;
  • versterkt De Zuidpoort de stem van wie leeft in armoede in de samenleving, ondermeer met het oog op:
    • het brengen van getuigenissen (zowel over hun ervaring van leven in armoede als over de bijdrage van een vereniging als De Zuidpoort in hun strijd tegen armoede en uitsluiting);
    • structurele veranderingen in de samenleving (= samenwerking met organisaties en beleidsinstanties).

De Zuidpoort werkt als een samenspel tussen mensen die in armoede leven en medestanders en in een netwerk met andere organisaties en instellingen die het bereiken van haar doelstelling versterken.
Zo draagt De Zuidpoort bij tot het werken aan een rechtvaardige en solidaire samenleving waarin iedereen gelijkwaardig is en evenwaardige kansen krijgt.

Onze doelstellingen

Eerste strategische doelstelling THUIS

De Zuidpoort is een veilige, stimulerende ontmoetingsplek voor mensen met armoede-ervaring en mensen zonder armoede-ervaring, binnen de wijk Nieuw-Gent, en investeert in een stevige en kwaliteitsvolle basiswerking die mensen sterker maakt in de strijd tegen armoede.

Prioriteit 1 :

We streven naar een kwaliteitsvolle (waar mogelijk grotere) werking binnen de wijk NieuwGent:
• voor mensen met diverse achtergronden
• waar aandacht is voor samenhorigheid
• waar een grotere participatie van alle betrokkenen wordt gerealiseerd
• van waaruit signalen kunnen doorstromen naar het beleid

Tweede strategische doelstelling STRIJD

De Zuidpoort heeft een duidelijke identiteit als een belangrijke partner voor sensibilisering, beleidsbeïnvloeding en armoedebestrijding en dit vanuit de expertise van mensen met armoede-ervaring. We realiseren deze doelstelling samen met andere verenigingen waar armen het woord nemen en relevante actoren binnen de brede samenleving op een communicatief heldere en creatieve manier.

Prioriteit 2 :

We komen met ons beleidswerk en via vormende/sensibiliserende activiteiten regelmatig naar buiten. We doen dit op onze eigen creatieve manier en concentreren ons daarbij op het Gentse niveau.

Prioriteit 3 :

Er gaat veel aandacht uit naar samenwerking met de Gentse verenigingen waar armen het woord nemen en dit op meerdere terreinen. We werken oa. met hen samen rond de organisatie van 17 oktober zodat deze dag een dag van verzet wordt waar de ervaringen, bekommernissen en eisen van mensen met armoede-ervaring opnieuw centraal staan.

Derde strategische doelstelling SAMEN

De Zuidpoort werkt als vrijwilligersorganisatie vanuit een open inspraakcultuur die haar draagkracht en onafhankelijkheid behoudt via een gezond financieel beleid en waarbij geïnvesteerd wordt in vrijwilligers en personeel.

Prioriteit 4 :

We bouwen aan een sterke, competente en brede vrijwilligersploeg die zich ondersteund en gewaardeerd voelt. Zowel de werking als de logistieke omkadering wordt in grotere mate gedragen door vrijwilligers.

Prioriteit 5 :

We gaan voor minstens de verduurzaming van het personeelsbestand (1,7 VTE). De werkbelasting voor personeel en vrijwilligers blijft binnen haalbare / realistische grenzen. Het personeel voelt zich voldoende ondersteund door raad van bestuur.