Privacyverklaring

Als De Zuidpoort verwerken wij in het kader van onze activiteiten soms persoonsgegevens van onze bezoekers, vrijwilligers en deelnemers. Persoonsgegevens zijn alle gegevens aan de hand waarvan personen identificeerbaar zijn zoals bijvoorbeeld een naam, een adres, telefoonnummer en/of mailadres.

In deze verklaring leggen we uit waarom we gegevens bijhouden, welke gegevens we over je bijhouden en wat je kan doen wanneer je niet akkoord bent met de manier waarop wij met jouw persoonsgegevens omgaan.

Contactgegevens

Wij proberen altijd zorgvuldig om te gaan met jouw persoonsgegevens maar kunnen begrijpen dat je soms toch nog vragen hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens. Met vragen over de verwerking van jouw persoonsgegevens of met vragen over deze privacyverklaring kan je dan ook steeds terecht bij:

Esther Vandenbroucke
Rerum-Novarumplein 25, 9000 Gent
esther@dezuidpoortgent.be
0472 03 54 70

Welke gegevens worden verzameld?

 • Persoonlijke identiteitsgegevens: naam, voornaam, adres, telefoonnummer en email
 • Persoonlijk kenmerken: geslacht
 • Beeldmateriaal en geluidsopnames

De Zuidpoort gebruikt de gegevens om:

 • Je uit te nodigen voor onze activiteiten.
 • Je te informeren over de werking.
 • Je op de hoogte te houden via onze nieuwsbrief.

Zonder het verwerken van jouw gegevens kan onze organisatie hun activiteiten niet goed uit oefenen. We hebben dus een ‘gerechtvaardigd belang’ om jouw gegevens te verwerken.

Voor de foto’s, filmpjes en geluidsopnames geeft je De Zuidpoort schriftelijk toestemming om deze te mogen gebruiken op onze website, in onze nieuwsbrief,…

Verstrekking van jou gegevens aan anderen

Wij zullen jouw persoonsgegevens nooit aan derden doorgeven tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is.

Bewaartermijn

Wij bewaren je persoonsgegevens niet langer dan wettelijk vereist of noodzakelijk voor het doel waarvoor je ons deze gegevens hebt namelijk

 • Persoonsgegevens van vrijwilligers, deelnemers en bezoekers: stopzetting op vraag van deelnemers of na 10 jaar
 • Nieuwsbrief: stopzetting op vraag van deelnemer
 • Registratie van activiteiten: 10 jaar
 • Beeldmateriaal en geluidsopnames: 20 jaar

Je rechten – wat kan je aan ons vragen?

Je hebt steeds recht op inzage en recht op verbetering of verwijdering van je persoonsgegevens uit onze bestanden. Hiervoor kan je steeds contact met ons opnemen. Onze contactgegevens vind je bovenaan deze verklaring.

Je hebt ook het recht ons te vragen je gegevens over te dragen aan jezelf of aan een andere partij. We kunnen je wel vragen je te identificeren voordat wij je gegevens ook daadwerkelijk overdragen aan die andere partij.

Beveiliging

Wij hebben maatregelen genomen om je gegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we de volgende maatregelen genomen;

 • Alle personen die namens vzw De Zuidpoort uw gegevens kunnen bekijken, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij 
fysieke of technische incidenten;
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens

Klachten

Heb je en klacht over de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons? Neem dan zeker contact met ons op. Onze contactgegevens vind je bovenaan deze verklaring.

Konden we je niet verder helpen of blijf je ontevreden over de manier waarop wij met je gegevens omgaan? Dan kan je steeds contact opnemen met de Privacycommissie (https://www.privacycommission.be/nl).

Wijziging van deze verklaring

De Zuidpoort  kan deze verklaring steeds wijzigen. Als we deze verklaring wijzigen kondigen we dit aan op onze website en op ons parlement.