Corona aanbevelingen

De Gentse verenigingen waar mensen in armoede het woord nemen (Jong Gent In Actie, Beweging van Mensen met een Laag Inkomen en Kinderen, SIVI en De Zuidpoort) willen in deze Corona-crisis onderstaande aanbevelingen en voorstellen meegeven aan beleidsmakers en maatschappelijke actoren. Wekelijks komt er een update van dit overzicht.

Tegelijk willen we de vele initiatieven en nieuwe vrijwilligers danken voor hun steun in deze moeilijke tijden.


COMMUNICATIE

 • Wanneer in tijden van crisis noodmaatregelen afgekondigd worden, dan is het van uitermate belang deze te vertalen enerzijds in eenvoudige, duidelijke mensentaal en anderzijds in zoveel mogelijk talen. Het is van uitermate belang dat deze info vanuit 1 betrouwbare bron zo snel mogelijk verspreid wordt en online ter beschikking blijft. Bij elke update van de maatregelen, moet de info op een gelijkaardige manier ter beschikking blijven.
 • Er is nood aan een duidelijk en volledig overzicht van de diensten waar mensen in armoede beroep op kunnen doen in deze Corona-tijden (hoe werkt elke dienst op dit moment, welke zijn open, waar kunnen daklozen naar toe, waar kan men zich goedkoop gaan wassen, …). Dit overzicht dient dagelijks een update te krijgen. Dit is zowel voor de mensen zelf als voor de organisaties rondom hen van belang. Zo wordt de dienstverlening die er wel is voldoende gecommuniceerd.
 • In tijden van crisis zitten mensen met heel wat praktische vragen: wat moet ik doen met mijn papieren in het kader van technische werkloosheid, kan ik mijn budgetmeter nog opladen, …? Het is belangrijk dat deze info gebundeld en publiek gemaakt wordt. Het is ook aan te raden om een centraal nummer te voorzien waar mensen voor allerhande praktische vragen terecht kunnen.
 • Met mondjesmaat worden er lokale, Vlaamse en federale tegemoetkomingen afgekondigd ter ondersteuning van mensen in een kwetsbare positie. Mensen hebben heel wat vragen over de voorwaarden, aanvragen, … Het is belangrijk dat deze info gebundeld wordt, online ter beschikking staat en door alle mogelijke hulpverleners zoveel mogelijk proactief tot bij de mensen gebracht wordt. Omgekeerd is het aangeraden om een centraal telefoonnummer te voorzien waar mensen omtrent deze materie allerhande vragen kunnen stellen.
 • Er dient stevig ingezet te worden op mensen zonder internet. Enkel belrondes en rondgangen in wijken bieden hier soelaas. Er is ook een grote groep mensen die niet geholpen is met een code voor TelenetWiFree: er is geen toestel of men kan er niet mee werken.
 • Het aanbieden van gratis computers is een goede zaak. We willen vragen om deze computers definitief in de kwetsbare gezinnen te laten. Het lenen is een grote afknapper. Mensen in armoede willen de energie geven om dit te leren maar niet als dit slechts tijdelijk is. Men weet dat men zich dit niet zelf kan veroorloven.
 • Blijven aandacht hebben om de juiste info over corona te verspreiden en te zorgen dat deze ook bij de meest kwetsbaren terecht komt.

HULP- EN DIENSTVERLENING

 • In tijden van crisis passen heel wat organisaties, diensten, … hun werking aan. Hierdoor zijn bepaalde diensten door vertrouwde dienstverleners plots niet meer voorhanden. Anderzijds merken we dat vele vrijwilligers, werkers met behoud van loon, … de handen uit de mouwen willen steken. Het is aan te raden om via een centraal aanvraagpunt vraag en aanbod zoveel mogelijk te matchen. 
 • In normale omstandigheden spreken we van noodhulp onder protest. In het kader van een crisis – met een omvang als de coronacrisis – moet noodhulp één van de centrale actiepunten van het armoedebeleid zijn. Het is belangrijk dat hiervoor extra financiële middelen, voldoende capaciteit en de nodige materialen voorzien worden opdat dit op een grootschalige en hygiënische manier uitgevoerd kan worden. Het afhalen van voeding, het ontvangen van een maaltijd aan huis, … is vaak het enige extern contactmoment dat mensen hebben. Voorzie voldoende ruimte om signalen op te vangen en ze op te volgen.
 • Het is positief dat voedselinitiatieven momenteel open zijn. Hier raden we aan om tijdelijk meer mensen toe te laten zodat gezinnen gratis aan voldoende voedsel geraken. Het kan niet dat mensen nu bewijsstukken allerhande dienen voor te leggen.
  Er moet ook ingezet worden op voldoende variatie in het voedsel dat beschikbaar is in de sociale kruideniers en voedselinitiatieven.
 • Ondersteunende diensten als familiezorg of mobiele teams bieden vaak houvast aan mensen die het moeilijk hebben. In deze periode komen ze veel minder of niet meer langs bij de mensen. We vragen deze diensten om zoveel als mogelijk in contact te blijven met de gezinnen.
 • VDAB, OCMW, … dienen snel duidelijkheid te brengen over lopende procedures voor cliënten. Momenteel zit er vertraging op of is er veel onduidelijkheid over het verdere verloop. Dit zorgt voor stress bij mensen in armoede. Het zou goed zijn mensen gerust te stellen.
 • Niet iedereen kan makkelijk contact opnemen met de sociale diensten. Dit is immers heel moeilijk als er geen belkrediet of internet aanwezig is, bijvoorbeeld bij iemand die een referentieadres probeert te bekomen. We pleiten dan ook voor voldoende outreachende initiatieven vanuit de sociale diensten: belrondes, rondgang in de wijken, …
 • Psychologen en personen in geestelijke gezondheidszorg dienen proactief contact te leggen met gezinnen en personen waar ze de afgelopen jaren contact mee hadden. Velen zitten op hun tandvlees.

GEZONDHEID

 • Publieke toiletten en wasgelegenheden (douches, wasserettes) zijn voor veel mensen een noodzaak. We vragen dan ook dat deze op voldoende plaatsen en op een veilige manier opengesteld worden.
 • Sociaal werkers dienen in te zetten op contact met mensen en het creëren van thuisactiviteiten voor mensen. Mensen lopen de muren op, sommigen durven zich niet buiten begeven uit angst voor boetes. Het wegvallen van vrijwilligerswerk en initiatieven is voor sommigen heel lastig. Routine en beweging valt immers weg.
 • Er is nood aan contact binnen de gezinnen. Er zijn veel moeilijke gezinssituaties waar al conflicten waren. Zoveel als mogelijk dient er contact gelegd te worden met de leden van deze gezinnen. In sommige gezinnen was de nood al heel hoog voor de crisis. Er dienen extra crisisplaatsen te komen waar mensen tijdelijk terecht kunnen.
 • Belrondes en rondgangen in de wijk zijn nodig. Vele mensen komen met niemand in contact.
 • Door een gebrek aan inkomen overleven veel mensen op boterhammen. Er is een nood aan kosteloze warme maaltijden voor kwetsbare mensen aan huis.
 • Nauwgezette opvolging door dokters van de gezondheidstoestand van mensen in armoede. Mensen houden soms heel sterk vast aan ‘blijf in uw kot’, ook als ze gezondheidsproblemen hebben.

INKOMEN

 • Voor vele gezinnen is deze crisis een extra ramp. Sociale diensten dienen deze situaties snel in beeld te hebben en extra’s te voorzien.
 • Supermarkten dienen voldoende aanbod van de goedkoopste producten te voorzien. Vaak zijn deze producten uitverkocht, er is immers een grotere groep die het moeilijk heeft.
 • Ook de goedkopere supermarkten dienen cash te aanvaarden. Nu zien mensen in armoede dat dit enkel mogelijk is in de duurdere supermarkten.
 • Ook een aantal apotheken aanvaarden enkel bankkaart. Sommige mensen kunnen hierdoor niks meer betalen, het geld op hun rekening is op. Apotheken dienen dus ook cash geld te aanvaarden.
 • Sommige mensen kregen terugbetaling van medicatie door bepaalde diensten en initiatieven. Deze zijn nu gesloten waardoor mensen hun medicatie niet meer nemen. We willen deze mensen graag kunnen verderhelpen zodat hun medische zorg niet in het gedrang komt.
 • Sommige kinderen verblijven nu veel langer dan gewoonlijk bij één van de ouders. Voor deze gezinnen zijn er tijdelijk andere regelingen rond de kinderbijslag nodig.
 • Er dient voldoende elektriciteit te zijn om te koken, tv te kijken, … Budgetmeters worden vaak niet meer opgeladen omdat er geen geld is. Hier zou toch voor enkele maanden op een andere manier gewerkt kunnen worden.
 • Mensen dienen gerustgesteld te worden dat hun uitkering tijdig betaald wordt.
 • Vele mensen doen beroep op anderen voor ondersteuning bij online betalen. Dit valt nu weg waardoor sommige facturen niet tijdig betaald zullen zijn. We rekenen in deze tijden op meer begrip.

ONDERWIJS

 • Er is dringend nood aan extra ondersteuning bij schoolopdrachten. Jongeren hun motivatie i.v.m. school zakt soms in de schoenen. Het is te moeilijk om de opdrachten thuis af te handelen. Zo wegen het gebrek aan materiaal (pc, internet) maar ook het gebrek aan ondersteuning.
  Collega’s uit de wijk geven aan dat als dit langer doorgaat, sommigen zullen afhaken met schoolgaan. Nieuwe leerstof zelf verwerken lijkt voor velen onhaalbaar. Dit geeft veel stress.
  Het is belangrijk dat leerkrachten leerlingen in een kwetsbare positie proactief trachten te bereiken. Het is eveneens belangrijk om in te spelen op noden en behoeften: wie thuis niet kan printen, moet een geprinte bundel via de post ontvangen of kunnen afhalen op school. 
 • Realistisch zijn in de opdrachten die worden meegegeven ook als ze offline zijn. Het bakken van eclairs, muffins en brood vraagt speciale ingrediënten. Die niet altijd in de standaard winkels verkrijgbaar zijn.
 • Wij vragen aandacht voor een nuttige tijdsbesteding voor jongeren in internaten.
 • Onderhoud nauw contact met ouders over hun welzijn, niet enkel gericht naar huiswerk.

WONEN

 • Hef maatregelen zoals uithuiszettingen, afsluiten van elektriciteit-gas-water, … tijdelijk op.
 • Extra bedden reserveren voor jongeren, die op dit moment nog altijd coachsurfen.
 • De zoektocht naar een woning is nu nog moeilijker. Indien nodig wees soepel in het in laten wonen van familieleden voor een korte overbrugging.

SOCIALE CONTACTEN

 • Inzetten op plekken waar mensen mekaar kunnen ontmoeten, op vrijwilligerswerk zodat mensen het gevoel hebben erbij te horen. 

*** Met dit bericht willen we jou proberen bijstaan in deze moeilijke tijd.
We verzamelen alle berichtjes daarover op https://dezuidpoortgent.be/corona-thuis/
 (klik hier) ***